Σχετικά με Εμάς

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) είναι το επίσημο Σωματείο Στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015, με κύριο σκοπό του να προάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει το ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, επιδιώκει:

  • Την προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • ​Τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή πληροφοριών στα μέλη του, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και της αντιμετώπισης του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος γενικότερα.
  • ​Την προώθηση θέσεων και θεμάτων των μελών του Σωματείου, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης γενικότερα.
  • ​Την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της αντιμετώπισης του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
  • ​Την ενημέρωση των μελών του Σωματείου και τρίτων, για θέματα που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
  • ​Τον προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.
  • ​Τη διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.
  • ​Την ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • ​Την εκπροσώπηση του Σωματείου έναντι της Πολιτείας και των Αρχών.
  • ​Τη γνωριμία και την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.