Πληροφορίες Μελών

Ιδιότητα Μέλους

Η ιδιότητα του Μέλους είναι αυστηρά προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα των Μελών

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τα εξής δικαιώματα:

Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Σωματείο.
Να εκφράζονται μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
Να υπερψηφίζουν ή να μειοψηφούν επί θεμάτων που τίθενται προς ψήφιση.
Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
Να αποχωρούν: Για την αποχώρηση των μελών από το Σωματείο αρκεί η έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να γίνεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος του εκάστοτε έτους.
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει το αίτημα εγγραφής τακτικού μέλους ή δεν απαντήσει σε αυτό, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα.
Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Τα μέλη από κρατικούς φορείς δεσμεύονται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπό την επιφύλαξη ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Σε περίπτωση που κρίνουν ότι μια απόφαση από τις ανωτέρω βρίσκεται σε σύγκρουση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, οφείλουν να ανακοινώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το γεγονός αυτό και δεν δεσμεύονται από αυτή την απόφαση.
Τα μέλη από κρατικούς φορείς μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου, έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Να έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία, όπως ορίζει ο Ελληνικός Νόμος.
Να εναρμονίζονται με το σκοπό του Σωματείου και να μην πράττουν ενάντια στο σκοπό αυτού.
Να βοηθούν και να συντελούν στην εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου.
Να παρίστανται στις συνεδριάσεις, να βοηθούν και να συμμετέχουν στις ενέργειες, εκδηλώσεις, διαλέξεις κτλ του Σωματείου.
Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες εισφορές σε αυτό.
Να επιδεικνύουν τόσο μεταξύ τους ορθή και ευπρεπή συμπεριφορά και αλληλεγγύη όσο και στην προσωπική εργασία τους, αν η θέση τους έχει σχέση με του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Να διακατέχονται από ήθος και επαγγελματική αξιοπιστία.
Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί Σωματείων και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

 

Εγγραφή Μελών

Τακτικά Μέλη

Προϋποθέσεις:
1. Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή
2. Τριετής εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Διαδικασία:
1. Συμπλήρωση της αίτησης
2. Επισύναψη των δικαιολογητικών και καταβολή εισφοράς
3. Αποστολή αιτήματος προς εξέταση στο email: sekase.asco@gmail.com
4. Εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο
5. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος

Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Κανονιστικής Συμμόρφωσης
2. Βεβαίωση εργοδότη


Συνδεδεμένα Μέλη

Προϋποθέσεις:
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αντιμετώπισης Ξεπλύματος Χρήματος
2. Δύο συστατικές επιστολές καταρτισμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ή
3. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο απασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή της αντιμετώπισης του Ξεπλύματος Χρήματος.

Διαδικασία:
1. Συμπλήρωση της αίτησης
2. Επισύναψη των δικαιολογητικών και καταβολή εισφοράς
3. Αποστολή αιτήματος προς εξέταση στο email: sekase.asco@gmail.com
4. Εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο
5. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος

Δικαιολογητικά:
​1. Δύο συστατικές επιστολές καταρτισμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ή
2. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο απασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή της αντιμετώπισης του Ξεπλύματος Χρήματος.


Επίτιμα Μέλη

Προϋποθέσεις:
Εισήγηση από τακτικό μέλος προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαδικασία:
1. Εισήγηση από τακτικό μέλος του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Έγκριση ή απόρριψη εισήγησης

Δικαιολογητικά:
Δεν απαιτούνται

Μέλη από κρατικούς φορείς

Προϋποθέσεις:
Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα

Διαδικασία:
1. Συμπλήρωση της αίτησης
2. Επισύναψη των δικαιολογητικών και καταβολή εισφοράς
3. Αποστολή αιτήματος προς εξέταση στο email: sekase.asco@gmail.com
4. Εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο
5. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος

Δικαιολογητικά:
Βεβαίωση εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

 

Διαγραφή Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στη διαγραφή τακτικού ή συνδεδεμένου μέλους από το Σωματείο στις περιπτώσεις που το μέλος:

  1. ενεργήσει κατά των συμφερόντων του Σωματείου, ή
  2. παραβεί σημαντικές διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού, ή
  3. δεν καταβάλει την συνδρομή του και εφόσον έχει προειδοποιηθεί εγγράφως προ 3 μηνών από το Σωματείο για την τακτοποίηση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων προς αυτό, ή
  4. του επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τον εποπτικό φορέα του Οργανισμού του, ή τον Οργανισμό στον οποίο απασχολείται, για παράβαση των επαγγελματικών ή δεοντολογικών καθηκόντων του σχετικά με την απασχόλησή του με το αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ή
  5. καταδικαστεί αμετάκλητα από ποινικό δικαστήριο με ποινή στερητική της ελευθερίας για αδίκημα που αφορά την ενασχόλησή του με το αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Το υπό διαγραφή μέλος μπορεί να παραστεί στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ακουστεί και να αναπτύξει τις απόψεις του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Μέλη παραιτηθέντα ή διαγραφέντα δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των εισφορών τους (τακτικών ή εκτάκτων).

 

Ετήσια εισφορά Μελών

Ετήσια εισφορά 2022:

Κόστος εγγραφής 10 Ευρώ για τα νέα μέλη.

Ετήσια εισφορά 30 Ευρώ για όλα τα μέλη από 01/01/2022.

Στοιχεία Λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 5141084584721
IBAN: GR74 0172 1410 0051 4108 4584 721
BIC: PIRBGRAA
Αιτιολογία: Συνδρομή ΣΕΚΑΣΕ και το επώνυμό σας.

Παρακαλούμε επισυνάψτε το αποδεικτικό της κατάθεσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και αποστείλετε τα στο email: sekase.asco@gmail.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πληρωμής μέσω άλλης τράπεζας, εκτός ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η σχετική εντολή θα πρέπει πάντα να δίδεται με την ένδειξη: “Έξοδα σε βάρος του Εντολέα (OUR)”. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνδρομή θα θεωρείται ως μη πλήρως εξοφλημένη.

 

Το Σωματείο έχει τις εξής κατηγορίες μελών: Τακτικά, Συνδεδεμένα, Επίτιμα και Μέλη από κρατικούς φορείς.

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή διαθέτουν τριετή εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αντιμετώπισης Ξεπλύματος Χρήματος.

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου, ανεξαρτήτως του αν φέρουν την ιδιότητα του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Μέλη από κρατικούς φορείς μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στον εν γένει δημόσιο τομέα. Τα μέλη αυτά συμμετέχουν στο σωματείο υπό την επιφύλαξη των νόμων και των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Τακτικά Μέλη Συνδεδεμένα Μέλη Επίτιμα Μέλη Μέλη από Κρατικούς Φορείς
Δικαίωμα εκλέγειν Ναι Ναι Όχι Όχι
Δικαίωμα εκλέγεσθαι Ναι Όχι Όχι Όχι
Οφέλη Μέλους ΣΕΚΑΣΕ Ναι Ναι Ναι Ναι
Προϋποθέσεις εγγραφής Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο δημόσιο, ή ιδιωτικό φορέα,

ή εναλλακτικά:

3ετή εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Δύο (2) συστατικές επιστολές καταρτισμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ή εναλλακτικά:

Σχετική βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει ότι η ενεργή απασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ή της αντιμετώπισης του Ξεπλύματος Χρήματος.

Προτείνονται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω πολυετής εμπειρίας και εξειδικευμένων γνώσεων στην Κανονιστική Συμμόρφωση και της αντιμετώπισης του Ξεπλύματος Χρήματος. Φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στον εν γένει δημόσιο τομέα.

ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα Μέλη του:

Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.

Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).

Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.