Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τήρησης του Απορρήτου και Συγκατάθεση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Το Σωματείο «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος»(εφεξής «ΣΕΚΑΣΕ» ή «Σωματείο») αποτελεί την πρώτη θεσμική έκφραση στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου και εταιρείας προέλευσης αυτών. Σκοπός του ΣΕΚΑΣΕ είναι να παράσχει ενημέρωση, συνεργασίες και εκπαίδευση σχετικά με τις μεθοδολογίες, τις εξελίξεις και την οργάνωση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μιας σημαντικής Λειτουργίας η ενίσχυση της οποίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση διαφορετικής νοοτροπίας, στον περιορισμό της διαφθοράς, στη βελτίωση της χρηστής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και στην ορθότερη ενημέρωση και –συνεπακόλουθα- προστασία μετόχων, καταναλωτών, επενδυτών, πολιτών.

Η βασική μας θέση αναφορικά με την σπουδαιότητα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του απορρήτου κάθε είδους πληροφοριών σχετικών με τα Μέλη μας, τη συμμόρφωσή μας σε κάθε ισχύοντα κώδικα ή/και κανόνα ορθής συμπεριφοράς και βέλτιστης πρακτικής ή πλαισίου Κανονιστικής Συμμόρφωσης που διέπει την λειτουργία του Σωματείου μας, καθίστανται εκ της σύστασής μας ζητήματα ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε επικαιροποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τήρησης του Απορρήτου και Συγκατάθεση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΚΑΣΕ (εφεξής η «Πολιτική») στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation “GDPR”) καθώς και του Νόμου 4624/2019.

Με την παρούσα Πολιτική θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων των μελών μας που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους ενδεχομένως μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα των Μελών μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πιστεύουμε ότι έτσι θα κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, ενώ παράλληλα διατηρούμε τις πληροφορίες σας ιδιωτικές και ασφαλείς.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με το GDPR νοείται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

​Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) με Διεύθυνση (έδρα) Δορυλαίου 18, 11521 Αθήνα και ΑΦΜ 997169873 αποτελεί και τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

​Πληροφορίες και Δεδομένα που συλλέγουμε

​Για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου μας και την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα Μέλη μας, στην περίπτωση υποβολής αίτησης εγγραφής κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου ως Μέλος του Σωματείου, το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωμένο να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 1. ​Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου,
 2. Πατρώνυμο φυσικού προσώπου,
 3. Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου.
 4. Ταχυδρομικός Κωδικός,
 5. Αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου,
 6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail»),
 7. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ,
 8. Επαγγελματική ιδιότητα
 9. Το όνομα της εταιρείας στην οποία απασχολείται και τη θέση του σε αυτή.
 10. Κατάσταση Συνδρομών
 11. Βιογραφικό
 12. Βεβαίωση εργοδότη/συστατικές επιστολές.
 13. Αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες.

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων

​Το Σωματείο μας, για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Μελών που συλλέγει, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του σκοπού του, καθώς και την αποτελεσματική υποστήριξη και προώθηση της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αυτών και του Σωματείου.

Επίσης, ενδέχεται το Σωματείο να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να δημοσιευθούν στα έντυπα του Σωματείου και/ή να αναρτηθούν στον ισότοπο (website) του Σωματείου.

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

→ Η εκτέλεση συμβάσης (GDPR Άρθρο 6 παρ. 1β) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου σε σχέση με εσάς και στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Σωματείου και μόνο (όπως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοργάνωση συνεδρίων, εργασίες συντήρησης του ισότοπου του Σωματείου).

Η συγκατάθεση για επεξεργασία των δεδομένων σας για ανάρτηση φωτογραφικού υλικού και video σε προωθητικό υλικό του Συνδέσμου (GDPR Άρθρο 6 παρ.1 α).

→ Το υπέρτερο έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασία για περιπτώσεις απάτης και ανάγκης διαβίβασης δεδομένων στις Αρμόδιες Αρχές.

Για τις επεξεργασίες που εκτελούνται στο σημείο Νο 2 (συγκατάθεση για επεξεργασία των δεδομένων σας για ανάρτηση φωτογραφικού υλικού και video σε προωθητικό υλικό του Συνδέσμου) κάθε μέλος οφείλει να δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΣΕΚΑΣΕ. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Μέλος οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, όμως, σε περίπτωση άρνησης συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, το Μέλος θα πρέπει να αποχωρήσει από το Σωματείο χωρίς να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα τής επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

​Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Μελών

​Ο ΣΕΚΑΣΕ δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τα δεδομένα που έχει συλλέξει, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία ή κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

​Κατ’ εξαίρεση το Σωματείο δύναται να επεξεργαστεί και να διαβιβάσει σε τρίτους απλά προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Σωματείου και μόνο (όπως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοργάνωση συνεδρίων, εργασίες συντήρησης του ισότοπου του Σωματείου).

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των Μελών

​Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Μελών μας για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διεκδίκηση κάθε φύσεως απαιτήσεων.

Κατόπιν, τα διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο.

Τα δικαιώματα των Μελών

​Σας ενημερώνουμε ότι η νομοθεσία σας παρέχει τα εξής δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε:

​ α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να λάβετε γνώση σχετικά με το είδος των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή των δεδομένων επιτρέπεται και δεν αντίκειται στις εν γένει υποχρεώσεις του Σωματείου μας, οι οποίες απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αναφορικά με την επεξεργασία τους.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών.

στ) Δικαίωμα (και αντίστοιχα υποχρέωση του Σωματείου μας) άμεσης ενημέρωσής σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο δικαιώματα ή ελευθερίες σας.

​Αποδοχή της Πολιτικής από τα Μέλη

​Ο ΣΕΚΑΣΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό απαιτείται από τις υφιστάμενος συνθήκες και το νομοθετικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Με την υποβολή αίτησης εγγραφής σας ως Μέλος του Σωματείου μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τήρησης του Απορρήτου και Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΚΑΣΕ, όπως εκάστοτε ισχύσει.

​Επικοινωνία

​Σας διαβεβαιώνουμε πώς έχουμε αναπτύξει ένα διαδικτυακό τόπο επαρκούς ασφάλειας, τόσο για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων όσο και για τις υπηρεσίες που τυχόν σας παρέχουμε μέσω αυτού. Μόνο πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΣΕ ή ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτό άτομα θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

​Για οποιοδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή, εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή/και να γνωστοποιήσετε την πρόθεση σας για ανάκληση της συγκατάθεση σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sekase.asco@gmail.com

​Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο Σωματείο πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.