Ιστορικό Συνδέσμου

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», προς χάριν συντομίας «ΣΕΚΑΣΕ», ιδρύθηκε στις 20.07.2015, με σκοπό να αποτελέσει την επαγγελματική και θεσμική έκφραση των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) σε όλους τους κλάδους και οργανισμούς στους οποίους αυτή λειτουργεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι σκοπούμενη:

 • Η προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή πληροφοριών στα μέλη του σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της αντιμετώπισης του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος γενικότερα.
 • Η προώθηση θέσεων και θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με την λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης γενικότερα.
 • Η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της αντιμετώπισης του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου και τρίτων για θέματα, που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του Ξεπλύματος Χρήματος, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Η εκπροσώπηση των μελών του Σωματείου έναντι της πολιτείας και των Εποπτικών Αρχών.

Ο ΣΕΚΑΣΕ εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Δορυλαίου, αρ. 18, ΤΚ 11521, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 559/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 31032 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21/03/2016.

Στις 20.07.2015 εκλέχθηκε μια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελούνταν από τους κ.κ. Τσεκρέκο Ευάγγελο, Κατσαντώνη Κωνσταντίνο, Μοιράγια Βασιλική, Οικονομίδου Αυγή, Φλέγκα Κωνσταντίνο και Χασιώτη Παύλο, και η οποία εργάστηκε εντατικά για την ίδρυση και εδραίωση του Συνδέσμου μέχρι τις 11.05.2016, ημέρα διεξαγωγής της 1ης Γενικής Συνέλευσης ΣΕΚΑΣΕ.

Στις 11.05.2016 έγινε η 1η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΣΕ, το οποίο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα έλαβε την κάτωθι μορφή:

 • Πρόεδρος: Τσεκρέκος Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος A’ : Οικονομίδου Αυγή
 • Αντιπρόεδρος B’ : Κατσαντώνης Κωνσταντίνος
 • Γενικός Γραμματέας: Φλέγκας Κωνσταντίνος
 • Ταμίας: Χασιώτης Παύλος
 • Μέλος: Μοιράγια Βασιλική
 • Μέλος: Δραμυτινός Αντώνιος

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Καράμπελα Παναγιώτα και Παπαδή Αγλαϊα-Λήδα.
Στη Γ.Σ. της 22.06.2017 στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Καράμπελα Παναγιώτα και Φωτιάδης Αθανάσιος.

Στις αρχαιρεσίες της 06.06.2018  το νέο Δ.Σ. που προέκυψε, μετρά την συγκρότησή του σε Σώμα, αποτελούσαν οι κ.κ.

 • Πρόεδρος: Τσεκρέκος Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος A’ : Μοιράγια Βασιλική
 • Αντιπρόεδρος B’ : Οικονομίδου Αυγή
 • Γενικός Γραμματέας: Χασιώτης Παύλος
 • Ταμίας: Μπιζάνος Δημήτριος
 • Μέλος: Δραμυτινός Αντώνιος
 • Μέλος: Σαράντη Μαρία

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Καράμπελα Παναγιώτα και Φωτιάδης Αθανάσιος, οι οποίοι επανεκλέχθηκαν στη Γ.Σ. της 20.01.2020 και για την επόμενη χρονιά.

Στις 25.06.2020 εκλέχθηκε το τρίτο κατά σειρά Δ.Σ., το οποίο, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, αποτελούσαν οι κ.κ.

 • Πρόεδρος: Τσεκρέκος Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος A’ : Οικονομίδου Αυγή
 • Αντιπρόεδρος B’ : Μαρία Σαράντη
 • Γενικός Γραμματέας: Άννα Δαμάσκου
 • Ταμίας: Δημήτρης Μπιζάνος
 • Μέλος: Δραμυτινός Αντώνιος
 • Μέλος: Περιστέρα (Πέρη) Κάτανα

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Καράμπελα Παναγιώτα και Φωτιάδης Αθανάσιος.
Στη Γ.Σ. της 23.06.2021 στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Michel Montbertrand και Αναστασία Καραντάνα.

Μετά την παραίτηση της κας Α. Δαμάσκου, το Δ.Σ. απέκτησε από την 01.09.21, την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Τσεκρέκος Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος A’ : Οικονομίδου Αυγή
 • Γενικός Γραμματέας: Μαρία Σαράντη
 • Ταμίας: Δημήτρης Μπιζάνος
 • Μέλος: Δραμυτινός Αντώνιος
 • Μέλος: Περιστέρα (Πέρη) Κάτανα
 • Μέλος: Αικατερίνη Παυλάκη

Από τις αρχαιρεσίες της 20.06.2022 προέκυψε το σημερινό Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

 • Πρόεδρος: Michel Montbertrand
 • Αντιπρόεδρος A’ : Περιστέρα (Πέρη) Κάτανα
 • Αντιπρόεδρος B’ : Νικόλαος Μαρκόπουλος
 • Γενική Γραμματέας: Ζαφειρώ (Ζέφη) Νικολάου
 • Ταμίας: Δημήτριος Μπιζάνος
 • Μέλος: Σοφοκλής Καραπιδάκης
 • Μέλος: Δραμυτινός Αντώνιος

Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι κ.κ. Λάρδα Δήμητρα και Καραντάνα Αναστασία.
Στην Επαναληπτική Γ.Σ. της 28.06.2023 εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή οι κ.κ. Βασιλική Μοιράγια και Αυγή Οικονομίδου.

Και η ιστορία συνεχίζεται…