Όροι Χρήσης

Πληροφορίες διαδικτυακού τόπου «www.compliance.gr»​

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αναπτύχθηκε από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» και με διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑΣΕ» (όπου στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Association of Compliance Officers in Greece» και ως διακριτικός τίτλος «ASCO»), με έδρα την Αθήνα, οδός Δορυλαίου αριθμός 18, με Α.Φ.Μ 997169873 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (εφεξής καλούμενο ως «Σωματείο»). Το Σωματείο έχει νόμιμα κατοχυρώσει το όνομα χώρου του διαδικτυακού αυτού τόπου «www.compliance.gr» ως «domain name» ιδιοκτησίας του.

Ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και με δική του επιμέλεια τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η μετέπειτα συνέχεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου και αποδοχής των τυχών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης ανεπιφύλακτα. Αντίθετα, εάν δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του παρόντος.

Αναθεώρηση όρων χρήσης

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναθεωρήσει ή και μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με την Ελληνική Νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες, Οδηγίες, Κανονισμούς ή και να είναι σύμφωνοι με την πολιτική που ακολουθεί. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος οφείλει σε κάθε επίσκεψή του να ελέγχει τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση χρήσης του «www.compliance.gr», ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές έχουν επέλθει, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη ή του Μέλους αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του «www.compliance.gr» (ρητά εξαιρουμένων των όσων πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, συνεργάτες και φορείς, για την αποτύπωση των οποίων στο διαδικτυακό αυτό τόπο έχει παρασχεθεί η αντίστοιχη προς τούτο άδεια χρήσης προς το Σωματείο), συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, κειμένων, πατεντών, ευρεσιτεχνιών, διαγραμμάτων, λογοτύπων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, ήχων, βίντεο, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική (copyright) και βιομηχανική ιδιοκτησία του Σωματείου και προστατεύονται από το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Το Σωματείο διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται από αυτό.

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την έγγραφη άδεια του Σωματείου, η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων, διανομή, διάθεση, τροποποίηση, χρήση, εκμετάλλευση, διασκευή, σύντμηση, μετάφραση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου «www.compliance.gr». Εξαίρεση του παραπάνω αποτελεί η χρήση/αποθήκευση και χρήση των νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων που αναρτώνται και τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Σωματείου, αλλά αντιθέτως είναι προσβάσιμα και από άλλες πηγές.

Σε περίπτωση αθέτησης κάποιων εκ των παραπάνω όρων, το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την τυχόν αστική και ποινική ευθύνη από το πρόσωπο που προέβη στις παράνομες και ζημιογόνες για αυτό ενέργειες. Σε περίπτωση που προσβάλλεται νομίμως κατοχυρωμένο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, συνεργατών και φορέων που έχει νομίμως αποτυπωθεί στο «www.compliance.gr», έπειτα από την παρεχόμενη προς αυτό άδεια, τη σχετική ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστησαν ή την αναζήτηση τυχόν διαφυγόντων τους κερδών και την γενικότερη αναζήτηση ευθυνών, την έχουν τα πρόσωπα αυτά. Εντούτοις, το Σωματείο οφείλει να παράσχει κάθε βοήθεια και ενημέρωση προς τα τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν.

Εγγραφή Μέλους

Το Σωματείο παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε αυτό προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό του Σωματείου (εφεξής καλούμενα ως «Μέλος ή/και Μέλη»), το οποίο νομίμως έχει εγκριθεί από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Σημειώνεται δε, ότι στην περίπτωση εγγραφής κάποιου προσώπου ως Μέλος του Σωματείου, οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Καταστατικού του Σωματείου, τεκμαιρόμενης αυτοδικαίως της αποδοχής των όρων αυτών.

Στον χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην κατάθεση αίτησης εγγραφής του, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο Καταστατικό και που αναφέρεται συνοπτικά στο «www.compliance.gr» και έπειτα από την αποδοχή της αίτησής του ως Μέλος και την καταβολή της εισφοράς, του παρέχεται η δυνατότητα να εγγραφεί στο διαδικτυακό τόπο «www.compliance.gr», χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους κωδικούς, τους οποίους επιλέγει/τροποποιεί ο ίδιος. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Σωματείο δεν ευθύνεται για κλοπή των προσωπικών κωδικών εγγραφής του Μέλους και χρήσης αυτών από άλλο πρόσωπο, καθώς το Μέλος φέρει την ευθύνη ασφαλούς φύλαξης αυτών. Στην περίπτωση όπου το Μέλος διαπιστώσει ότι έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί χρήσης του στο «www.compliance.gr», οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Σωματείο, ώστε να προβεί με τη σειρά του σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια, για τη διαφύλαξη του Μέλους.

Στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης εγγραφής κάποιου προσώπου ως Μέλος του Σωματείου, το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, (β) πατρώνυμο φυσικού προσώπου, (γ) διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου, (δ) ταχυδρομικός Κωδικός, (ε) αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, (στ’) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail»), (ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ, (η) επαγγελματική ιδιότητα, το όνομα της εταιρείας στην οποία απασχολείται και τη θέση του σε αυτή και (θ) ημερομηνία γέννησης, δηλώνοντας ρητά το Σωματείο ότι εφαρμόζονται οι όροι περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την εγγραφή του Μέλους στο «www.compliance.gr», απαιτείται το Μέλος να συναινέσει ρητά και να δώσει τη συγκατάθεσή του σχετικά με την τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υφιστάμενο λογαριασμό από Μέλος ή να απορρίψει την πρόσβασή του στο «www.compliance.gr» ή να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση εγγραφής του, αν ο χρήστης, διαζευκτικά ή σωρευτικά, έχει δηλώσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία ή αν έχει προβεί στη διαδικασία εγγραφής του ως Μέλος του Σωματείου καταχρηστικά και με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει ζημία στο Σωματείο ή αν επιδιώκει να δυσφημήσει το Σωματείο ή ακόμα και να προβεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Το Σωματείο μπορεί να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς να ενημερώσει το Μέλος, διατηρώντας τα δικαιώματα του για αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υπέστη.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Σωματείο οφείλει να συμμορφώνεται με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια, τους Κανόνες και Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της διαφύλαξης του απορρήτου αυτών.

Το Σωματείο, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχο αυτής. Ρητά αναφέρεται πως το Σωματείο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των Μελών του (όπως αναφέρονται στην παράγραφο «Εγγραφή Μέλους») αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, έκδοσης απαραίτητων εκ του νόμου φορολογικών παραστατικών, ελέγχου τήρησης του Καταστατικού κτλ. Το κάθε Μέλος του Σωματείου έχει τη δυνατότητα διόρθωσης, συμπλήρωσης, αλλαγής ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον επικοινωνήσει εγγράφως με το Σωματείο. Στην ειδικότερη περίπτωση όπου κάποιο Μέλος διαγραφεί από το Σωματείο, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που προβλέπονται στο Καταστατικό, το Σωματείο θα τηρεί αρχείο για την έως τη διαγραφή του δραστηριότητα, για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο.

Ο επισκέπτης/χρήστης ή και το Μέλος του Σωματείου μπορεί να επιλέξει τη δυνατότητα προώθησης προς αυτόν αυτόματων ενημερωτικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («newsletter») που παρέχει το «www.compliance.gr» για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και προωθητικούς σκοπούς (μέσω «mailing lists»). Στην περίπτωση όπου επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη σχετική λίστα προώθησης ή να αρνηθεί την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων, οφείλει να ενημερώσει ρητά το Σωματείο. Το Σωματείο, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου επισκέπτη/χρήστη ή και Μέλους στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Το Σωματείο δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς και άλλους σκοπούς, που δεν αντίκεινται στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, δηλώνοντας όμως συνάμα ότι δε θα γνωστοποιεί σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη ή και του Μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τήρησης του απορρήτου».

Συναλλαγές

Το Σωματείο παρέχει τη δυνατότητα καταβολής του τέλους εγγραφής σε κάθε νέο Μέλος και της ετήσιας συνδρομής εκάστου Μέλους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Ρητά αναγνωρίζεται από τα Μέλη ότι το Σωματείο δεν θα καταχωρεί κανένα πρόσωπο ως νέο Μέλος αν δεν προηγηθεί η καταβολή της συνδρομής και του τέλους εγγραφής αυτού ή αν δεν ανανεωθεί.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, το Μέλος παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία στο ασφαλές σύστημα ασφαλείας της τραπεζικής εταιρείας που θα επιλέξει για την καταβολή της συνδρομής και ουδεμία γνώση επί των λογαριασμών, κωδικών και των συναφών στοιχείων λαμβάνει το Σωματείο. Για τη συναλλαγή αυτού του είδους, ουδεμία ευθύνη περί προστασίας των συναλλαγών και διαβίβασης των προσωπικών στοιχείων φέρει το Σωματείο, αφού δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων αυτών.

Επίσκεψη και χρήση του «www.compliance.gr» – Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη/Μέλους​

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης ή και το Μέλος διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το «www.compliance.gr» ελεύθερα και απρόσκοπτα, υπό τους ειδικότερους όρους που καταγράφονται παραπάνω. Ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος δηλώνει και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι θα κάνει χρήση του «www.compliance.gr» σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των οδηγιών και κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, σεβόμενος και τηρώντας συνάμα τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος που απολαμβάνει την χρήση του «www.compliance.gr» αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτόν από το παρόντα διαδικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τα ανήλικα άτομα δύνανται να επισκεφθούν το «www.compliance.gr» με τη συναίνεση ή και την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, όπως αναλόγως οφείλεται, ωστόσο δεν δύνανται να εγγραφούν ως Μέλη αν δεν πληρούν τους όρους που θέτει το Καταστατικό του Σωματείου.

Αποδοχή Δήλωσης αποποίησης

Το Σωματείο δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα περιεχόμενα και κάθε εργαλείο που διαθέτει μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.compliance.gr» προς όφελος του επισκέπτη/χρήστη ή του Μέλους, θα παρέχονται χωρίς ενδεχόμενη διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα όποια τυχόν λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Ωστόσο, όμως, εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την παροχή υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και διόρθωσης των παραπάνω σφαλμάτων. Ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου που έχει αναπτυχθεί από το Σωματείο και κατ’ αποτέλεσμα αναγνωρίζει ότι υφίσταται το ενδεχόμενο ύπαρξης σφαλμάτων, λαθών ή και παραλείψεων για τα οποία αυτό ουδόλως ευθύνεται.

Το Σωματείο δεν εγγυάται ότι η χρήση ή κάποιο από τα προγράμματα που διαθέτει θα είναι πάντα ελεύθερα από κακόβουλους ιούς ή ελεύθερα από οποιοδήποτε άλλο αρχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή του Μέλους. Ο τελευταίος θα πρέπει και με δική του αποκλειστική ευθύνη να διαθέτει ειδικά και πρωτότυπα αμυντικά λογισμικά («antivirus»), και να μεριμνά ώστε να μην μολυνθούν ή καταγραφούν πληροφορίες του συστήματος που διαθέτει.

Με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων όρων, το Σωματείο δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή την ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που δίδονται από τα Μέλη, οι οποίοι είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι ορθής αναγραφής και πληρότητας των στοιχείων που παρέχουν προς αυτό.

Το Σωματείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτα πρόσωπα λόγω αθέμιτης ή κακής χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών ή των Μελών και λόγω προσβλητικών ή υβριστικών σχολίων ή σχολίων που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω και πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτα πρόσωπα εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών ή των Μελών, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας υπέστησαν τα τρίτα πρόσωπα είναι οι επισκέπτες/χρήστες ή τα Μέλη.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το Σωματείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση) ζημία ή ηθική βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ήτο Μέλος των υπηρεσιών και των επιλογών στις οποίες προβαίνει, κατά τη διαδικασία επιλογής στην οποία προβαίνει με δική του αποκλειστική πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης ή το Μέλος παραμένει ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δέουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχοντα στο «www.compliance.gr»

Σύνδεσμοι («Links») με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το «www.compliance.gr», ως ένας ενημερωτικός και εκπαιδευτικός διαδικτυακός τόπος, έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σε αυτό συνδέσμους παραπομπής («links»), «hyperlinks», διαφημίσεις, διαφημιστικά «banners» με ανακατεύθυνση σε άλλους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Το Σωματείο, ακόμα και αν συνδέεται συμβατικά, δεν ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το Σωματείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, την καταλληλόλητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η δε τοποθέτηση των συνδέσμων παραπομπής προς άλλους διαδικτυακούς τόπους στο «www.compliance.gr» δε νοείται ως ένδειξη απόλυτης έγκρισης ή αποδοχής του συνόλου των περιεχομένου αυτών. Η ευθύνη σχετικά με τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα, μετακυλύεται στον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη ή το Μέλος, ο οποίος πρέπει να ελέγχει με δική του επιμέλεια τους όρους και την πολιτική χρήσης των άλλων διαδικτυακών τόπων.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή το Μέλος που παραπέμπεται μέσω των ως άνω συνδέσμων σε άλλο διαδικτυακό τόπο, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή που διαχειρίζονται τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους ή σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι αυτών. Την ευθύνη για τις διαφημίσεις, τη νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, την αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

Πληροφορίες για «Cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, όσο ο επισκέπτης/χρήστης κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.compliance.gr». Συνήθως καταγράφουν βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον επισκέπτη/χρήστη ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκ νέου επίσκεψή του στο διαδικτυακό τόπο ή να συλλέγονται οι ελάχιστες απαιτούμενες μεν χρήσιμες δε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις αναζήτησης του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα «cookies» δεν συμπεριλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα, τα οποία θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου, όπως λ.χ. μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Επιπλέον, με την χρήση των «cookies» δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Επιπροσθέτως, τα «cookies» βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του «www.compliance.gr», βελτιώνοντας έτσι σταδιακά την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών.

Ρητά επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει, απενεργοποιήσει ή και διαγράψει τα «cookies», μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει την απενεργοποίηση των «cookies» τότε ορισμένα ή όλα τα μέρη του «www.compliance.gr» πιθανόν δεν θα λειτουργούν επαρκώς.

Το Σωματείο δηλώνει ότι κάνει χρήση τόσο των απολύτως απαραίτητων «cookies» όσο και αυτών μέτρησης των επιδόσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξυπηρετείται και διευκολύνεται η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο αφετέρου δε συλλέγονται συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του «www.compliance.gr».

Υποχρέωση ορθής και νόμιμης συμπεριφοράς επισκεπτών/χρηστών και Μελών

Οι επισκέπτες/χρήστες ή τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας, της ευγένειας και της καλής συμπεριφοράς, να μην προβαίνουν σε παράνομες, ανήθικες, αναληθείς, παρελκυστικές, προσβλητικές διατυπώσεις, να μην προβαίνουν σε δημοσίευση περιεχομένου που είναι αντίθετο προς το νόμο, τα ήθη ή αντίκειται σε Συνταγματικά κατοχυρωμένες έννοιες περί προστασίας της ζωής, της τιμής, της προσωπικότητας, διατηρώντας το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των απόψεών τους. Το Σωματείο δηλώνει ρητά ότι δεν θα αποδέχεται τέτοιου είδους διατυπώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα: (α) να αποκλείσει ή να αποβάλει ή να διαγράψει κάποιον επισκέπτη/χρήστη ή Μέλος που παραβαίνει τους ανωτέρω όρους και (β) να προβεί στη διαγραφή μίας τέτοιας διατύπωσης, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον επισκέπτη/χρήστη ή το Μέλος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλα τα μέσα στα οποία εμφανίζεται ή προβάλλεται το Σωματείο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Έναρξη και Διακοπή λειτουργίας του «www.compliance.gr»

Το Σωματείο δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου «www.compliance.gr» ή να μεταβάλει το σκοπό ή και να μεταβάλει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Το Σωματείο δεν ευθύνεται για καμία ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή του Μέλους μετά την διακοπή ή αναστολή ή τροποποίηση του «www.compliance.gr».​

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τόσο για τα ζητήματα ουσιαστικού περιεχομένου όσο και για τα ζητήματα τύπου και ερμηνείας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας, ερμηνείας, παράβασης ή αμφισβήτησης τόσο των όρων της παρούσας όσο και των διαδικασιών πώλησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθ’ ύλην αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιοσδήποτε όρος χρήσης καταστεί μελλοντικά αντίθετος προς το νόμο ή άκυρος ή ανίσχυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης και πριν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης ή Μέλος, εφόσον θεωρεί ότι θίγεται, προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, συναινεί ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής επίλυσης της επιγενόμενης διαφοράς με εξωδικαστικό τρόπο με το Σωματείο.

​Επικοινωνία

Στην περίπτωση όπου κάποιος επισκέπτης/χρήστης ή και Μέλος αρνείται ή αμφισβητεί ή επιθυμεί τη διευκρίνιση κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης παροτρύνεται να επικοινωνήσει με το Σωματείο, με οποιονδήποτε τρόπο, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του «www.compliance.gr» και στην σχετική σελίδα «Επικοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε παραπλανητική πράξη, φαινόμενο καταπάτησης δικαιώματος του επισκέπτη/χρήστη ή και του Μέλους, απορία χρήσης του «www.compliance.gr» ή περαιτέρω διευκρίνησης ή και αξιολόγησης επί των υπηρεσιών που παρέχονται, ο επισκέπτης/χρήστης ή και το Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, με το Σωματείο, ώστε να του παρασχεθεί η οποιαδήποτε βοήθεια.