Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) προβάλλει το επάγγελμα του υπεύθυνου κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ ένας από τους καταστατικούς του σκοπούς είναι ο προσδιορισμός Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΚΑΣΕ, τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να εναρμονίζονται με το σκοπό του Σωματείου και να μην πράττουν ενάντια αυτού. Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλουν να λειτουργούν βάσει υψηλών προτύπων προσωπικής ακεραιότητας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και επάρκειας. Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης που είναι μέλη του ΣΕΚΑΣΕ πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις Αρχές που παρατίθενται κατωτέρω και που αποτελούν τα γενικά πρότυπα και αξίες της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς. Οι Αρχές εξειδικεύονται με Κανόνες, που αποτελούν τα αναλυτικά στοιχεία συμπεριφοράς.

Αρχή 1 – Ευθυκρισία και Εντιμότητα

Οι επαγγελματίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά σύμφωνα τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα των νόμων που διέπουν τον επαγγελματικό τους κλάδο.

Κανόνες

Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει:

1. να ενεργούν με ανεξαρτησία σκέψης,
2. να επιδεικνύουν ευθυκρισία και ωριμότητα στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεών τους και
3. να παρέχουν συμβουλές και να λαμβάνουν αποφάσεις με αντικειμενικότητα.

Αρχή 2 – Ακεραιότητα και Διαφάνεια

Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να υπηρετούν τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται με την ανώτατη αίσθηση ακεραιότητας και διαφάνειας, τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού όσο και προς τρίτους.

Κανόνες

Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει:

1.να ενημερώνουν τη Διοίκηση για θέματα της αρμοδιότητάς τους έγκαιρα, με σαφήνεια και ακρίβεια στην πληροφόρηση,
2.να προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και
3. να φροντίζουν να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του οργανισμού όπου εργάζονται και των ιδίων ή των σχετιζομένων με αυτούς ατόμων. Θα πρέπει να γνωστοποιούν πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να φροντίζουν για την ορθή διαχείρισή τους.

Αρχή 3 – Ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλματος

Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα πρέπει να προσπαθούν να προωθούν το επάγγελμά τους και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων συμμόρφωσης στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.

Κανόνες

Οι επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει:

1. να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση στους συναδέλφους τους και στη Διοίκηση,
2. να φροντίζουν για την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συμμόρφωσης μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και
3. να φροντίζουν για τη διατήρηση της επάρκειας των προσόντων τους και της προσωπικής τους ανάπτυξης ως προς τις δεξιότητες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος.