Συνοπτικά οι αλλαγές στο Ν.4557/2018 με το Ν.4734/2020