Απάντηση στο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αρχική Σελίδα Συζητήσεις ΣΕΚΑΣΕ Forum ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Απάντηση στο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

#1447
popi-p
Συμμετέχων

Καλησπέρα.

Επειδή δεν αναφέρεται η δραστηριότητα της εταιρίας για την οποία διερευνάται το θέμα, θα απαντήσω από την εμπειρία μου για τις ΑΕΔΑΚ (ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν.4099/2012)….
Εν προκειμένω, όπως ρυθμίζεται στη σχετική κανονιστική απόφαση 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, άρθρο 11, παρ.3 :

“3. Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό του. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού του ή παραίτησής του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.”