Σύγκρουση Συμφερόντων: Κανονιστικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα

O ΣΕΚΑΣΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) διοργάνωσαν στις 7 Ιουνίου 2023, στο κτίριο της ΕΑΔ, Ημερίδα με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων: Κανονιστικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα».

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) όσο και η ευρύτερη κοινωνία για τις σύγχρονες μεθόδους και τα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου, με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στους τομείς δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, αναλύθηκαν καλές πρακτικές και παραδείγματα με βάση τα διεθνή πρότυπα, ενώ παρουσιάστηκαν το κανονιστικό πλαίσιο και κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εκ νέου τις ομιλίες, πατώντας το ακόλουθο link: