ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑ – ΣΕΚΑΣΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ COMPLIANCE

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 21/3/24 από τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Καινούργιο, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, και από τους κ.κ. Michel Montbertrand και Ζέφη Νικολάου, Πρόεδρο και Γενική Γραμματέα αντιστοίχως του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι η προαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε θέματα «Κανονιστικής Συμμόρφωσης /Compliance», στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων», όπως θα  τροποποιηθεί με επικείμενο ΦΕΚ και θα λάβει τον τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων & Κανονιστική Συμμόρφωση».

Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

🔹 Συμβολή και προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου του εν λόγω ΜΠΣ και του ΣΕΚΑΣΕ, όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και επιστημονικό πλαίσιο δράσεων, το οποίο θα ξεκινήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Mε την έναρξη της νέας, πολύ ενδιαφέρουσας και δυναμικής, ειδίκευσης στην «Κανονιστική Συμμόρφωση» από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ο ΣΕΚΑΣΕ θα συμβάλλει, με την τεχνογνωσία των μελών του, στην παροχή διδασκαλίας και διαλέξεων, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

🔸Διοργάνωση και ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου των δύο μερών, από κοινού σχεδιασμό και  υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων.

🔹Προώθηση επιστημονικών, παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, με διαρκή εξέλιξη και βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας του ΜΠΣ και του  ΣΕΚΑΣΕ.

🔸Διοργάνωση σειράς κοινών διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διοργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning) κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος, κατάρτιση και εφαρμογή δράσεων επιμόρφωσης και επιστημονικής ειδίκευσης των μελών του ΣΕΚΑΣΕ, ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, συνεργασία-δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των συμβαλλομένων φορέων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας, διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

🔹 Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ., τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. workshops, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κλπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών φορέων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο προαναφερόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι από 19/03/2024 έως 30/06/2024.

Για πληροφορίες σχετικά με το ΜΠΣ και την αίτηση συμμετοχής, δείτε την ιστοσελίδα: https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/